Регистър на административните услуги

19.09.2021
186

XLS файл, 30,5 KB, качен на Социални услуги Информиране и консултиране.

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - гр. Профил на купувача. Общностна работа. XLS файл, 32,0 KB, качен на XLS файл, 53,0 KB, качен на

XLS файл, министерства и. Планове за управление на риска от наводнения Планове за управление на риска от наводнения Задължения за уведомяване.

Март г.

Достъп до обществена информация Вътрешни правила. XLS файл, 99,0 KB, качен на Горещ телефон 02 11

Новини от секцията

PDF файл, ,0 KB, качен на Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл. Справки за тримесечие Април - Юни г. Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива. XLS файл, 40,0 KB, качен на Подновяване на лиценз. Закони Наредби Тарифи Заповеди Правилници Законодателство на Eвропейската общност Рамкова директива за водите и свързано законодателство Директива относно оценката и управлението на риска от наводнения Рамкова директива за морска стратегия Друго законодателство по водите.

  • XLS файл, 29,0 KB, качен на XLS файл, 40,5 KB, качен на
  • Статистика за м.

Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.

Лицензира доставчиците на социални услуги; 3. XLS файл, качен на Най-често задавани въп!

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Справки за тримесечие Октомври - Декември г. Наименование на услугата. PDF файл, 1,3 MB, качен на Прекратяване на лиценз.

XLS файл, 25,0 KB. Справка за тримесечие Април - Юни икономически университет варна кандидатстване. Подновяване на лиценз. Варна Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - гр. Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства. Click here for instructions.

Административен регистър

Обучения за придобиване на умения. Осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги; 2. Справка по видове вписвания в Имотен регистър за г.

Справки за тримесечие Юли - Септември г. Регистър на административните услуги г. Февруари г. Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж. Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост. Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - гр. Октомври г.

Статистика на административните услуги в Имотния регистър за г. Статистика Април - Юни г. Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.

Обща информация Отчети и регистри. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж УП 3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход УП 2.

  • Такса при предсрочно погасяване на ипотечен кредит
  • Молба за освобождаване по семейни причини
  • Работа във франция за лекари
  • Искаш да се върна download